Билатерални односи со Арапска Република Египет


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Арапска Република Египет се воспоставени на 14. ноември 1994 година 


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори  предмет на ратификација

1. „Спогодба меѓу Македонската Влада и Египетската Влада за научна и технолошка соработка“

  • склучена во Скопје, на 13 октомври 1997
  • во сила од 9 февруари 2000 година

2. „Договор меѓу Македонската Влада и Египетската Влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал“

  • склучен во Каиро, на 22 ноември 1999.

3. „Договор меѓу Македонската Влада и Египетската Влада за поттикнување и заемна заштита на инвестициите“

  • склучен во Каиро, на 22 ноември 1999. 

4. „Трговска спогодба меѓу Македонската Влада и Египетската Влада“

  • склучена во Каиро, на 22 ноември 1999. 

5. „Спогодба за културна соработка меѓу Македонската Влада и Египетската Влада“

  • склучена во Каиро, на 22 ноември 1999. 

6. „Спогодба меѓу Македонската Влада и Египетската влада за соработка на полето на борба против криминалот“

  • склучена во Каиро, на 22 ноември 1999 
  • во сила од 17 февруари 2010 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Протокол за соработка меѓу Министерствата за надворешни работи на двете држави“

  • Склучен во Скопје на 17 февруари 2010 година

2. „Протокол за соработка во областа на земјоделството меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Владата на  Македонија и Министерството за земјоделство и мелиорации на Владата на Арапска Република  Египет“

  •  Склучен во Каиро на 13 март 2016 година

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020